Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας P. Koniakos & Co International Forwarding έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 998989314. Εδρεύει επί της οδού Βυζαντίου 55, στη Νέα Σμύρνη T.K. 171 22 και δραστηριοποιείται με την «παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων» χρησιμοποιώντας ναυτιλιακά, οδικά, αεροπορικά και σιδηροδρομικά μέσα καθώς και με «συναφείς υπηρεσίες».

Ο σκοπός της συγκεκριμένης Δήλωσης είναι, η Εταιρεία μας να περιγράψει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και να παρουσιάσει τα μέτρα που ακολουθεί για να εξασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με αυτή τη νομοθεσία.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων των Πελατών μας και Προμηθευτών Υπηρεσιών

  Στους Πελάτες μας συγκαταλέγονται οι Εντολείς οι οποίοι αναθέτουν στην εταιρεία μας, P. Koniakos & Co International Forwarding, να υλοποιεί από τη θέση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά Άρθρο 24 του ΓΚΠΔ, τη μεταφορά, αποθήκευση, ασφάλιση και εκτελωνισμό των εμπορευμάτων τους.

  Στους Προμηθευτές Υπηρεσιών συγκαταλέγονται οι εταιρείες οι οποίες με εντολή της δικής μας εταιρείας, P. Koniakos & Co International Forwarding, ενεργούν, με την ιδιότητα του «Εκτελούντος την Επεξεργασία», κατά Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, την υλοποίηση μεταφοράς, αποθήκευσης, ασφάλισης ή εκτελωνισμού των εμπορευμάτων των Πελατών μας.

  Η εταιρεία μας P. Koniakos & Co International Forwarding επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με φυσικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως είναι, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης του τύπου «όνομα.επώνυμο@εταιρεία», οι διευθύνσεις εργασίας και οι επαγγελματικοί αριθμοί τηλεφώνου εργαζομένων των Πελατών μας και των Προμηθευτών Υπηρεσιών.

 2. Σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας και Προμηθευτών Υπηρεσιών

  Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων των Πελατών μας και των Προμηθευτών Υπηρεσιών επεξεργαζόμαστε με σκοπό την σύνταξη και υλοποίηση των συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας μας P. Koniakos & Co International Forwarding με τους Πελάτες μας και Προμηθευτές Υπηρεσιών και της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης (έκδοση τιμολογίων, πληρωμές κλπ), αλλά και για την συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις της έναντι του νόμου (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος κλπ).

 3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας

  Η εταιρεία μας, P. Koniakos & Co International Forwarding, επεξεργάζεται με απόλυτη εχεμύθεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών. Οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Εταιρείας μας το πράττουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της Εταιρείας μας, P. Koniakos & Co International Forwarding, ως «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι ή εκτελούντες την επεξεργασία.

   Tα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας κοινοποιούνται:
  • Σε Δημόσιες Αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με έννομες υποχρεώσεις της, β) Σε «Εκτελούντες την Επεξεργασία» για λογαριασμό της Εταιρείας μας, P. Koniakos & Co International Forwarding, κατόπιν συμβατικής συμφωνίας, όπως εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων, αποθήκευσης και logistics, ασφαλιστικές εταιρείες, εκτελωνιστές, εταιρείες ταχυμεταφοράς. Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ενεργούν ως «Εκτελούντες την Επεξεργασία» για λογαριασμό της Εταιρείας μας P. Koniakos & Co International Forwarding, δεσμεύονται με εγγυήσεις απόλυτης συμμόρφωσης του Άρθρου 28 του ΓΚΠΔ προς την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική) για τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας.

 4. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 5. Η Εταιρεία μας P. Koniakos & Co International Forwarding:

  • επεξεργάζεται μόνον τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία της είναι απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και μόνον για τους σκοπούς αυτούς,
  • λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας) από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού (Άρθρο 25)
  • διαθέτει και εφαρμόζει μέτρα για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας,
  • έχει προβεί σε ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων (εργαζομένων), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 (ΓΚΠΔ),
  • τηρεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 89),
  • λαμβάνει μέριμνα για την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, όπως αναφέρονται στην παρ. 6. της παρούσης Δήλωσης
  • έχει προβεί στην κατάρτιση των εγγράφων, πολιτικών και διαδικασιών που αποδεικνύουν την συμμόρφωσή της σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας (πολιτική απόρρητου, cookies policy, καταγραφή του είδους, των κατηγοριών και των ροών των προσωπικών δεδομένων, σύνταξη αρχείων επεξεργασίας, εκτίμηση αντικτύπου κλπ) όπως αυτά αναφέρονται στον ΓΚΠΔ,
  • προβαίνει σε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
  • τροποποιεί τις συμβάσεις συνεργασίας της με «Εκτελούντες την Επεξεργασία» για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ με σκοπό της απόλυτη συμμόρφωση και των τελευταίων.
 6. Για πόσο διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για το εκάστοτε απαιτούμενο από την νομοθεσία χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Εφορία, ο ΕΦΚΑ, κλπ έχουν δικαίωμα να ελέγξουν την Εταιρεία μας.

  Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται με ασφαλή και αποδεδειγμένο τρόπο.

 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως ασκούνται

  Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή.

  Συγκεκριμένα:
  • Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 του ΓΚΔΠ), δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε.
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ),
  • Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ),
  • Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Έχετε δικαίωμα «φορητότητας των δεδομένων σας» (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ),

  Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ή να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

  Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ή να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

  Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του.

  Επίσης, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας), σαν μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο pankoniakos@koniakostrans.com, ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την Εταιρεία μας.

 8. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

  Η Εταιρεία μας P. Koniakos & Co International Forwarding μπορεί να ενημερώνει αυτή τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες.

  Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα ειδοποιήσουμε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπο της Εταιρείας μας καθώς και στην εφαρμοστέα ημερομηνία.

Ν. Σμύρνη, 25.07.2018

Για την P. Koniakos & Co International Forwarding
Ο Γενικός Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρείας

Empty
flags
Empty